لیست شهرها

تهران 0
کیش 101
شیراز 0
اصفهان 0
مشهد 0
انزلی 0